Dr n. med. Antoni Pyrkosz

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1982 r.), pediatra, specjalista neonatologii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 1982 r. podejmuje pracę z oddelegowaniem z podstawowych jednostek zatrudnienia – ZOZ, i WZOZMDziM do Kliniki Patologii Noworodka Śląskiego Centrum Pediatrii, uzyskując specjalizację z pediatrii i neonatologii. Od 01.10.1989 r. zostaje przyjęty w poczet pracowników naukowo-dydaktycznych najpierw Śląskiej Akademii Medycznej, a następnie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – aż do 30.09.2015 r. – kolejno na stanowiskach asystenta, do adiunkta w Zakładzie Genetyki i, po zmianie, Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej Molekularnej i Genetyki. Prowadził zajęcia ze studentami polskimi z zakresu genetyki medycznej (jeszcze przed rozpoczęciem pracy na pełnym etacie pracownika uczelni – od 1986 r.) oraz od 1998 r. ze studentami angielskojęzycznymi, będąc współautorem tego programu zajęć.


Pracę w poradnictwie genetycznym rozpoczyna od stycznia 1983 r. – tj. od momentu powstania pierwszej poradni genetycznej, w ówczesnym województwie katowickim, której był współpomysłodawcą i współorganizatorem, podobnie jak i Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (1993 r.), gdzie w pierwszym okresie działalności pełnił funkcję konsultanta merytorycznego ośrodka. Kontynuuje pracę w Poradni Genetycznej GCZD w Katowicach od 2001 r. do 2015 r. Od 01.X.2015 r. przenosi się do Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydział Medyczny i nowo powstały kierunek lekarski, pracując w Poradni Genetycznej w Rzeszowie.


Był współzałożycielem Oddziału Śląskiego – Polskiego Towarzystwa Genetyki – 1988 r. Był również członkiem założycielem ogólnopolskiej Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu – Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – pełniąc różne funkcje, w tym w Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej oraz członka Zarządu Głównego. Jest też członkiem Zespołu – Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych ds. Genetyki Klinicznej – od 2001 r. W latach 1999 – 2010 był Członkiem Komitetu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk: Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych. Został też wybrany do ogólnopolskich władz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, jako Członek Sądu Koleżeńskiego – od 2006 r. do 2010. Od 2002 r. do 2015 r. pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Genetyki Klinicznej Województwa Śląskiego. Miał i ma też uczestnictwo w kilku Towarzystwach Naukowych (PTP, PTN, PTG, PTGCz), był też członkiem Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.


Ponadto został powołany jako – Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania nowego programu specjalizacji w Genetyce Klinicznej – jako przedstawiciel Konsultanta Krajowego (2013 r.), jest też członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Genetyka Kliniczna (2010 r.) i Laboratoryjna Genetyka Medyczna (2015 r.).